0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості дiяльностi помічника командира з правової роботи (юрисконсульта) в особливий перiод (ID:690703)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 110
Рік виконання: 2016
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ЗМIСТ ПРАВОВОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ПIД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРIОДУ 6 1.1. Правовий статус особливого перiоду 6 1.2. Поняття правової роботи у Збройних силах України 15 1.3. Змiст правової роботи у Збройних силах України пiд час особливого перiоду 26 РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТI ДIЯЛЬНОСТI ПОМIЧНИКА КОМАНДИРА З ПРАВОВОЇ РОБОТИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРIОД 31 2.1. Правовий статус помiчника командира з правової роботи 31 2.2. Права та обов’язки помiчника командира з правової роботи 35 2.3. Претензiйно-позовна робота помiчника командира з правової роботи у вiйськовiй частинi 42 2.4. Особливостi дiяльностi помiчника командира з правової роботи в особливий перiод 57 РОЗДIЛ 3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПIД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРIОДУ 61 3.1. Сутнiсть юридичної служби Збройних сил України 61 3.2. Органiзацiя юридичної служби Збройних сил України 68 3.3. Основнi напрями дiяльностi юридичної служби Збройних сил України 80 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальнiсть теми дослiдження. Актуальнiсть розгляду проблемних питань, якi виникли в державi з настанням особливого перiоду не викликає сумнiвiв. А точнiше, ми суттєво запiзнились з переводом в практичну фазу пiдготовки держави до оборони в мирний час. За два десятирiччя iснування незалежної держави України фiнансування мобiлiзацiйної пiдготовки було зменшене нижче критичного рiвня, зупинилась державна підтримка виробничих потужностей пiдприємств, суттєво скорочено кадровий склад органiв, що займаються мобiлiзацiйною пiдготовкою, не своєчасно здiйснювалось правове регулювання мобiлiзацiйною пiдготовкою. В результаті чого з настанням особливого перiоду проявились проблеми, якi суттєво впливають на здатнiсть держави адекватно реагувати на сучаснi виклики та загрози. Враховуючи тривалiсть конфронтацiї на сходi України та кiлькiсть жертв i збиткiв, яких вже зазнала наша краї¬на, питання правового врегулювання дiяльностi збройних сил України та їх правового забезпечення стає особливо актуальним. У сучаснiй правовiй науцi та юридичнiй практицi недостатньо придiляється уваги науковим прогнозам роз¬витку вiйськового законодавства, взагалi, i правової роботи у Збройних Силах України, зокрема, що не узгоджується з процесами перебудови правової систе¬ми України. Дотепер цей напрямок роботи, як виду дiяльностi, залишився пiд впливом лише нормативного регламентування, а пошуки науковцiв стосува¬лись тiльки окремих її аспектiв та проблем. Данiй темi придiляли увагу наступнi автори: Бабiч М. М., Алещенко В.I., Сарнавський О.М., Карпенко М.I., Кудлай Т.П., Кириленка В.I., Боярчук О.М., Качан I.I., Опанасенко О.О., Поляков С.Ю., Прохоренко М.М., Шульгiн В.В., Дзейко Ж.О., Макаренко Н.Г., Коропатник I.М. та iншi. Нормативно-правовою базою дослiдження є Конституцiя України, Закони України «Про оборону України», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю», «Про правовий режим воєнного стану», «Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України», «Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України», «Про Збройнi Сили України», «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо визначення дати початку тимчасової окупацiї», мiжнароднi нормативно-правовi акти та договори, що стосуються правової роботи у Збройних Силах України та статусу особливого перiоду. Емпiричну базу виконання дослiдження складають дослiдження Мiнiстерства оборони України, Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень, мiжнароднi звiти щодо конфлiкту на Сходi України. Об’єктом дослiдження виступають суспiльнi вiдносини, якi виникають в процесi реалiзацiї правової роботи у Збройних силах України. Предметом дослiдження є робота помiчника командира з правової роботи в особливий перiод. Мета i завдання дослiдження. Мета даної роботи полягає у комплексному дослiдженнi правової роботи у Збройних силах України i роботи помiчника командира з правової роботи в особливий перiод. Вiдповiдно до поставленої мети поставленi наступнi завдання: • Визначити правовий статус особливого перiоду; • Окрслити поняття правової роботи у Збройних силах України; • Дослiдити особливостi органiзацiї правової роботи у Збройних силах України пiд час особливого перiоду; • Визначити правовий статус помiчника командира з правової роботи; • Проаналiзувати права та обов’язки помiчника командира з правової роботи; • Дослiдити претензiйно-позовну роботу помiчника командира з правової роботи у вiйськовiй частинi; • Охарактеризувати особливостi дiяльностi помiчника командира з правової роботи в особливий перiод; • Визначити органiзацiю роботи юридичної служби Збройних сил України; • Проаналiзувати основнi напрями дiяльностi юридичної служби Збройних сил України. Методи дослiдження. Методологiчну основу дослiдження складають сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних методiв наукового пiзнання. Основним є загальнонауковий дiалектичний метод, за допомогою якого дослiджена правова робота у Збройних силах України. Робота помiчника командира (юристконсульта) розглядається в єдностi i взаємодiї практичного змiсту та юридичної форми. Використання методу системно-структурного аналiзу дозволило визначити проблематику юридичної служби Збройних сил України. Наукова новизна та практичне значення отриманих результатiв полягає у пропозицiях змiн до нормативно-правових актiв, якi визначаються у висновках. Апробацiя результатiв дослiдження. Дослiдження автора щодо полiтичної вiдповiдальностi держави може бути використане для участi в конференцiях, круглих столах та публiкацiях. Cтpуктуpа pоботи. Дипломна pобота cкладаєтьcя зi вcтупу, трьох pоздiлiв, якi подiлeнi на 10 пiдpоздiлiв, висновкiв, cпиcку викоpиcтаниx джерел. Обcяг pоботи – 110 cтоpiнок. Cпиcок викоpиcтаної лiтepатуpи налiчує 97 найменувань.
Інші роботи з даної категорії: