0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку (ID:105457)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Фінанси
Сторінок: 42
Рік виконання: 2021
Вартість: 20.00
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Сутність страхового ринку та його економічна необхідність…………….5 1.1. Сутність та призначення страхового ринку………………………………………..5 1.2. Організаційна структура страхового ринку………………………………………..7 1.3. Державне регулювання страхової діяльності……………………………………..10 РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування страхового ринку у 2016-2021р.р……….13 2.1. Аналіз основних показників діяльності страхового ринку України у 2016-2021р.р…………………………………………………………………………………...13 2.2. Розвиток посередництва на страховому ринку України………………………..16 РОЗДІЛ 3. Проблеми страхового ринку України……………………………………..19 3.1. Проблеми та перспективи страхового ринку України…………………………..19 3.2. Напрями вдосконалення страхової діяльності України з урахуванням зарубіжного досвіду……………………………………………………………………..23 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..30 ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..32
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Ключовим елементом національної економіки будь-якої країни є страховий ринок, оскільки він , з одного боку, забезпечує надійний страховий захист від ризиків суб’єктів ринкових відносин, а з іншого, страховий захист майнових інтересів членів суспільства та потреби економіки в інвестиційних ресурсах. Функціонування страхового ринку в значній мірі здатне забезпечити безперебійну діяльність суб’єктів господарювання громадян і підтримання соціальної стабільності суспільства. Актуальність обраної теми полягає в тому, що важливою умовою соціально-економічного розвитку України є створення ефективної системи страхового захисту громадян і суб’єктів господарювання від негативного впливу ризиків, котрі виникають у різноманітних сферах суспільного життя. Крім того, модернізація вітчизняної економіки на засадах інноваційного розвитку потребує пошуку джерел інвестицій як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. У зв’язку з цим підвищується роль страхового ринку. Мета курсової роботи – на основі проаналізованих показників страхової діяльності зробити висновки щодо розвитку страхового ринку України і державного регулювання страхової діяльності; визначити проблеми його ефективної діяльності; внести пропозиції стосовно напрямків вдосконалення страхового ринку, враховуючи зарубіжний досвід. Для досягнення поставленої мети при написанні курсової роботи передбачається вирішити ряд завдань: - розкрити економічну сутність страхового ринку та обґрунтувати його економічну необхідність; - навести характеристику та особливості функціонування суб'єктів страхового ринку; - охарактеризувати процес державного регулювання страхового ринку в Україні; - проаналізувати основні показники страхової діяльності на ринку; - дослідити зарубіжний досвід функціонування страхового ринку; - розробити шляхи підвищення ефективності функціонування страхового ринку. Об’єкт дослідження - страховий ринок України. Предмет дослідження – фінансові відносини, що виникають в процесі функціонування страхового ринку України та управління ним. Страховий ринок України останнім часом стрімко розвивається, проте в його формуванні та розвитку існує низка проблем і труднощів, а отже існує і потреба в системному, комплексному дослідженні, спрямованому на їх виявлення, та розробці рекомендацій щодо їх вирішення. Аналіз такого дослідження подано в даній курсовій роботі. У процесі виконання роботи було опрацьовано 20 джерел літератури. В кінці роботи прикріплені додатки, що використовувалися протягом виконання даного дослідження. Розділ 1. Сутність страхового ринку та його економічна необхідність. 1.1. Сутність та призначення страхового ринку Страховий ринок є невід’ємним елементом ринкової економіки. Поняття страхового ринку трактується в економічній літературі в двох аспектах. По-перше, страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу є специфічна послуга – страховий захист, і де формується її пропонування і попит на неї. По-друге, страховий ринок являє собою складну інтегровану систему страхових і перестрахових організацій (страховиків), що здійснюють страхову діяльність [7, c.254]. Поняття « страхового ринку » можна розглядати з різних позицій: - як сферу економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу є страховий захист та формується попит і пропозиція на нього; - як форму організації фінансових відносин щодо формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту юридичних і фізичних осіб; - як соціально-економічне середовище, в якому функціонують страхові компанії, страхувальники, посередники, що приймають участь в реалізації страхових послуг; - як механізм перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників і страховиків; - як сукупність страхових організацій і страхових послуг [ 9,с.504]. Функціонування страхового ринку відбувається за умови взаємодії його суб’єктів із приводу об’єктів страхування, на які спрямований страховий захист. Воно пов’язане з такими поняттями, як страхове поле і страховий портфель. Страхове поле визначає потенційні масштаби страхування, а страховий портфель характеризує діяльність кожної компанії на ринку. Об’єктами страхування можуть бути життя, здоров’я, працездатність та пенсійне забезпечення страхувальника або застрахованої особи (об’єкти особистого страхування); майнові інтереси страхувальника (застрахованої особи), яким може бути завдано шкоди страховою подією, та майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю, майну та майновим інтересам третьої особи [див. 5, с.129]. Специфічним товаром на страховому ринку виступають страхові послуги. Ціна страхової послуги знаходить своє виявлення у страховому тарифі й складається на конкурентній основі під впливу попиту і пропозиції. Головною функцією є акумуляція та розподіл страхового фонду. Функціонування страхового ринку базується на таких принципах: - демонополізація страхової справи; - конкуренція страхових організацій з надання страхових послуг, залучення страхувальників і мобілізації грошових коштів у страхові фонди; - свобода вибору для страхувальників умов надання страхових послуг, форм і об’єктів страхового захисту; - надійності і гарантії страхового захисту [2,с.187]. Головними суб’єктами страхового ринку виступають страховики й страхувальники , кожен з яких виконує свою функцію , має власну специфіку та механізм реалізації економічних інтересів. Зростання ризиків, збільшення чисельності страховиків та страхувальників обумовлюють існування посередників, якими на страховому ринку виступають страхові брокери та страхові агенти. Вони спроможні активізувати роботу всіх суб’єктів страхового ринку. Об'єктивними умовами існування страхового ринку є наявність об’єктів страхування, що мають споживчу вартість , суспільна потреба у страхових послугах та наявність страховика, здатного їх задовольнити. [див.6, с.110] 1.2.Організаційна структура страхового ринку Організаційну структуру страхового ринку характеризують його суб'єкти та об'єкти (див. рисунок 1.2 у додатку до розділу 1 ). На страховому ринку України переважно працюють акціонерні товариства закритого типу. Також виділяють товариства взаємного страхування, перестрахувальні компанії, об'єднання страховиків, орган у справах нагляду за страховою діяльністю [ 8,с.98]. Товариства взаємного страхування (TBC) створені на основі добровільної угоди між об'єднаннями юридичних або фізичних осіб для страхового захисту своїх майнових інтересів. Специфіка взаємного страхування полягає в тому, що при створенні страхового фонду забезпечується безприбуткова основа. Предметом основної діяльності товариств взаємного страхування є забезпечення страхового захисту, однак обсяг ризиків, що можуть бути прийняті на страхування, обмежений. TBC, окрім проведення страхової діяльності, надають фінансову підтримку його членам через інвестування коштів, видачу позик на потреби учасників товариства тощо.