066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління формуванням і використанням основних засобів (ID:255307)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 107
Рік виконання: 2017
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.........................................................7 1.1 Сутність, склад, призначення основних засобів................................................7 1.2 Методичні підходи до аналізу стану та ефективності використання основних засобів.........................................................................................................................14 1.3 Підходи до управління формуванням та використанням основних засобів..22 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»...............................................................................28 2.1 Загальна характеристика ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика».............28 2.2 Аналіз результатів господарської діяльності та фінансового стану ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»...............................................................39 2.3 Аналіз системи управління формуванням і використанням основних засобів на підприємстві..........................................................................................................53 2.4 Аналіз системи управління ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика».........62 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»...............................................................................67 3.1 Напрями підвищення ефективності управління основними засобами ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»...............................................................67 3.2 Розробка проекту фінансування оновлення основних засобів........................77 3.3 Удосконалення діяльності ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» на основі використання інформаційних технологій...................................................86 ВИСНОВКИ...............................................................................................................97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................102 ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Сучасні умови вимагають від організацій раціонального використання наявних ресурсів і пошуку резервів підвищення ефективності функціонування. У зв'язку з цим необхідно оцінювати власний потенціал і з максимальною вигодою використовувати можливості, що надаються зовнішнім середовищем. Це вимагає ретельної аналітичної роботи, що дозволяє не тільки виявити, але і грамотно реалізувати як внутрішній потенціал, так що виникли можливості зовнішнього середовища, з метою підвищення результатів функціонування. У фінансово-господарської діяльності практично будь-якої компанії основні засоби займають одне з центральних місць. Ефективне їх використання сприяє оптимальному і економного споживання інших видів ресурсів (наприклад, сировини, матеріалів і т.д.). Завдяки впровадженню новітньої техніки і сучасних технологій, організації здатні збільшити продуктивність праці, виробляти інноваційну продукцію, знижувати її собівартість, і, отже, підвищувати власну конкурентоспроможність, відкривати нові перспективи. Таким чином, від стану і ефективного використання основних засобів залежать і якісні показники діяльності господарюючого суб'єкта. Основні засоби являють собою частину майна організації та відображаються в складі необоротних активів. Проводячи аналіз складу, структури та стану основних засобів необхідно чітко і конкретно визначити роль основних засобів у виробничому процесі, фактори, що впливають на використання основних засобів. З різноманіття методів аналізу ефективності використання основних засобів, слід виділити методи економічного аналізу, яких сприяють підвищенню ефективності використання основних засобів підприємства, а також сконцентровані на зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці. Цей підхід заснований на тому, що ефективна оцінка і управління основними засобами близько пов'язано і з іншого центральним завданням сучасного періоду розвитку суспільства - підвищенням якості продукції, що випускається, оскільки в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і користується попитом високоякісна продукція. Для того щоб визначити, наскільки ефективно те чи інше підприємство розпоряджається основними засобами, а так само виявити наявні проблеми, необхідно проводити аналіз основних засобів, який визначить, по яким конкретно напрямкам треба вести роботу. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найістотніші способи поліпшення управління основними засобами підприємства необхідно застосувати в конкретний період його діяльності. Дослідженням проблем управління формуванням і використанням основних засобів присвячено праці таких науковців: Й.С. Завадський, С.М. Гречко, Н.А. Литнєва, Л.І. Малявкіна, Т.В. Федорова Л.К. Сук, П.Л. Сук, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.І. Кисла, О.Г. Агрес, О.В. Коваленко, І.В. Громова та ін. Проте в умовах економічної кризи країни, з'являється необхідність пошуку більш ефективних методів управління формуванням і використанням основних засобів. Мета дипломної роботи полягає у пошуку шляхів удосконалення управління формуванням і використанням основних засобів. Відповідно до поставленої мети, завданням дипломної роботи є: - визначити сутність, склад, призначення основних засобів; - розкрити методичні підходи до аналізу стану та ефективності використання основних засобів; - висвітлити підходи до управління формуванням та використанням основних засобів; - здійснити ознайомлення із загальною характеристикою ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; - проаналізувати результати господарської діяльності та фінансового стану ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; - провести аналіз системи управління формуванням і використанням основних засобів на підприємстві; - дослідити систему управління ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; - запропонувати напрями підвищення ефективності управління основними засобами ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; - розробити проект фінансування оновлення основних засобів; - розглянути напрями удосконалення діяльності ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» на основі використання інформаційних технологій. Об’єктом дослідження є процедура аналізу основних засобів підприємства. Предметом дослідження є методи і заходи удосконалення ефективності використання основними засобами підприємства. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними наукової абстракції - при виділенні найбільш важливих показників оцінки стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень. Теоретико-методологічну та інформаційну основу дослідження становлять основні теоретичні положення формування і використання основних засобів підприємства, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, матеріали ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», баланс та фінансова звітність підприємства за 2013-2015 роки. Дипломна робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. . . . 2.3 Аналіз системи управління формуванням і використанням основних засобів на підприємстві Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Основні засоби - це частина засобів виробництва, які приймають участь у процесі виробництва за період більше 1 року, зберігаючи при цьому матеріальну форму і властивості, а також переносять свою вартість на готову продукцію частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. Почнемо дослідження із забезпечення підприємства основними засобами, табл. 2.15. Таблиця 2.15 – Наявність склад та структура основних фондів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2013-2015 рр. Проаналізувавши дані таблиці 2.15, можна відмітити, що вартість основних фондів за аналізований період зросла, так у 2015 р. відносно 2013 р. – на 1699750 тис. грн., відносно 2014 р. – на 953705 тис. грн., що може свідчити про розширення виробничих потужностей підприємства. В структурі основних фондів найвища частка належить саме основним фондам виробничого призначення, у 2013-2015 рр. – 99,9%. Відмічено зростання вартості основних фондів виробничого призначення, у 2015 р. відносно 2013 р. – на 1699935 тис. грн., відносно 2014 р. – на 953807 тис. грн. В структурі основних фондів виробничого призначення у 2015 р. найбільша частка належить машинам та обладнанню – 61,5%. Вартість даних основних засобів зросла за аналізований період, відносно 2013 р. – на 902174 тис. грн., відносно 2014 р. – на 416621 тис. грн. Вартість основних засобів невиробничого призначення за аналізований період має тенденцію до скорочення, так у 2015р. порівняно із 2013р. – на 185 тис. грн., порівняно із 2014р. – на 102 тис. грн. Динаміка вартості основних засобів зображена на рис. 2.4. Рисунок 2.4 – Динаміка вартості основних засобів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2013-2015 рр. Загалом можна зробити висновок, що у звітному році в порівнянні з попереднім вартість виробничих фондів основного виду діяльності зросла, це свідчить про те, що у звітному році більшу увагу приділяють оновленню основних фондів, відбулося розширення виробничих потужностей підприємства. Проведемо оцінку показників, які характеризують стан та рух основних фондів, табл. 2.16. Таблиця 2.16 – Показники стану та руху основних фондів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2013-2015 рр. Результати табл. 2.16 свідчать, що вартість введених основних засобів у 2015 р. відносно попередніх років має тенденцію до зростання, так відносно 2013 р. на 841951 тис. грн., а відносно 2014 р. на 250638 тис. грн. Спостерігається зростання коефіцієнта оновлення у 2015р. на 0,1 пунктів порівняно із 2013р. Відмічене зростання вартості основних засобів, які вибули, так у 2015р. у порівнянні із 2013р. вибуло більше – на 59901 тис. грн., а відносно 2014р. – на 36094 тис. грн. На кінець року відмічене незмінне значення придатності основних фондів на протязі 2013-2015рр. і становить 85% у 2015р. В цілому можемо відмітити про зростання виробничих потужностей підприємства за аналізований період. До узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів відносять: – фондовіддачу – це відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості основних засобів основного виду діяльності; – рентабельність основних засобів – визначають шляхом ділення прибутку на середньорічну вартість основних засобів основного виду діяльності. Показники фондовіддачі і рентабельності основних засобів дозволяють оцінити дві сторони економічної ефективності їх використання – кількісну і якісну. Однак кожен з них може підви¬щуватися або знижуватися на підприємстві за один і той же про¬міжок часу. Тому в процесі порівняльної оцінки ефективності ви¬користання основних засобів двох і більше підприємств або періодів виникають труднощі, адже окремі підприємства при достатньо високих показниках фондовіддачі мають низькі показни¬ки рентабельності і навпаки. Усунути цей недолік дає можливість розрахунок інтегральних показників. Дані для аналізу ефективності використання основних засобів аналізованого підприємства наведені у табл. 2.17. Таблиця 2.17 – Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2013-2015 рр. За аналізований період фондовіддача основних засобів знизилась на 0,1 тис. грн. відносно 2013 р. та знизилась на 0,06 тис. грн. відносно 2014 р., зниження фондовіддачі свідчить про погрішення ефективності використання основних засобів. Зазначимо, що найбільш ефективно основні засоби використовувались у 2013 р., про що свідчить показник рентабельності 6,2%, у 2015 р. даний показник має від’ємне значення (-0,3%), через отримання підприємством збитку до оподаткування. Інтегральний показник ефективності використання основних засобів також свідчить, що найкраще їх використання було у 2013р., даний показник найвищий. В табл. 2.18 наведена методика розрахунків показників, які застосовуються для факторного аналізу змін обсягу продукції, основних виробничих фондів, продуктивності праці. Таблиця 2.18 – Аналіз показників використання робочої сили і основних виробничих фондів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2013-2015рр. На підставі даних табл. 2.18 можна зробити висновок про те, що фондовіддача по всій сукупності основних фондів знизилась у 2015р. порівняно із 2013р. - на 35,7%, порівняно із 2014р. – на 25%, а по активній частині зниження становило 32,7% та 19,5%; відповідно зросла фондомісткість, як основних виробничих фондів так і їх активної частини. У звітному періоді збільшилася озброєність праці: фондоозброєність – на 75,7% та 43,5%, технічна озброєність – на 64,9% та 34,6% відповідно. На підставі даних табл. 2.18 проведемо факторний аналіз змін відповідно обсягу продукції, середньорічної вартості основних фондів, продуктивності праці. Обсяг реалізації: У порівнянні з базовим роком обсяг реалізації виріс на: тис. грн.; в тому числі під впливом змін: - середньорічної вартості основних виробничих фондів тис. грн.; - фондовіддачі тис. грн. Отже, за рахунок зростання середньорічної вартості основних виробничих фондів обсяг продукції зріс – на 460267 тис. грн., а за рахунок зменшення фондовіддачі, обсяг продукції знизився – на 387573 тис. грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася у звітному році в порівнянні з базовим на: тис. грн., в тому числі під впливом змін: - обсягу продукції тис. грн.; - фондоємності тис. грн. Отже, збільшення обсягу продукції вплинуло на зростання вартості основних виробничих фондів – на 217162 тис. грн., зростання фондоємності вплинуло також на збільшення вартості основних виробничих фондів – на 1427819 тис. грн. Продуктивність праці Продуктивність праці у звітному році в порівнянні з базовим збільшилася на: грн., в тому числі під впливом змін: - фондовіддачі грн.; - фондоозброєності грн. За рахунок зниження фондовіддачі, продуктивність праці знизилась – на 118091 грн., а за рахунок зростання фондоозброєності, продуктивність праці зросла – на 160901 тис. грн. Для визначення відносної економії (перевитрат) обсягу основних виробничих фондів можна скористатись залежністю. (2.1) де iQ – індекс обсягу виробництва . Згідно з даними табл. 2.18 тис. грн. Таким чином, за рахунок зниження ефективності використання основних виробничих фондів, про що свідчить рівень зменшення фондовіддачі, досягнуто перевитрати в обсязі 1803258 тис. грн. Дійсно, темп зростання обсягу продукції становить 109,7%, а середньорічної вартості основних виробничих фондів – 173,6%. Співвідношення темпів зміни дорівнює: 109,7 : 173,6= 0,632. Це означає, що обсяг продукції в 0,632 рази зростав повільніше у порівнянні зі зростанням вартості основних виробничих фондів. Отже, в цілому можемо спостерігати погіршення ефективності використання основних засобів ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у 2015р. порівняно із попередніми роками.