0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінансовий менеджмент як механізм забезпечення ефективної діяльності підприємства (ID:924983)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 34
Рік виконання: 2023
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП.........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ..............................5 1.1 Сутність та мета фінансового менеджменту............................................5 1.2 Основні функції та складові фінансового менеджменту.......................10 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ.........................................16 2.1 Аналіз впливу операційного левериджу на прийняття управлінських рішень.........................................................................................................................16 2.2 Аналіз впливу фінансового левериджу на прийняття управлінських рішень ........................................................................................................................21 РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ.......................................26 ВИСНОВОК............................................................................................... ...............30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................32
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та мета фінансового менеджменту У системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складним і відповідальним ланкою є управління фінансами. У країнах з ринковою економікою принципи і методи цього управління ще на рубежі XIX-XX століть оформилися в спеціалізовану галузь знань, що отримала назву "фінансовий менеджмент" (відомий американський фахівець в галузі фінансового менеджменту - Юджин Брігхем - зв'язує його зародження як самостійної наукової дисципліни в США, де вперше з'явився цей термін, з 90-ми роками XIX століття). Фінансовий менеджмент як наука і навчальна дисципліна вперше заявила про себе в кінці 90-х років XIX століття. Великомасштабне виробництво потребувало значних обсягів фінансових ресурсів, які слід було, по-перше, залучити і, по-друге, ефективно ними розпорядитись. Розквіт і підвищення ролі фінансового капіталу дало потужний імпульс розвитку фінансового (фондового) ринку, який виступав сполучною ланкою всіх елементів фінансової системи. Фінансовий менеджмент можна розглядати в різних аспектах: з наукової точки зору – це область знань, присвячена методології та теорії управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання; з практичної точки зору – вид професійної діяльності, спрямований на досягнення цілей суб'єкта господарювання завдяки ефективному використанню всіх фінансових взаємозв'язків і фінансових ресурсів суб'єкта господарювання. У наукових економічних джерелах відсутній єдиний підхід до визначення поняття «фінансовий менеджмент», кожний з науковців розкриває його певну грань (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Основні підходи до визначення поняття «фінансовий менеджмент» Джерело Зміст поняття «фінансовий менеджмент» Бланк І. О. [1, с. 55] Система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства й організацією обороту його грошових коштів Вахович І. М. [2, с. 10] Система наукових підходів, професійних навичок і цілеспрямованих дій з оптимізації фінансових рішень з метою підвищення конкурентоспроможності суб'єкта господарювання у довго- та короткостроковому періодах Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. [16, с. 23] Система раціонального управління процесами фінансування господарської діяльності комерційної організації Поддєрьогін А. М. [15, с. 9] Процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання й оптимізації обороту його грошових коштів Джерело: розроблене на основі [1,2,15,16] Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві категорії “фінанси” та “менеджмент” і безпосередньо стосується господарюючого суб’єкта. Поєднуючи ці поняття Г. Г. Кірейцев [6] визначає фінансовий ме¬неджмент як процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації цілей підприємства. Підсумовуючи дослідження щодо уточнення поняття фінансового менеджменту, пропонується таке визначення: фінансовий менеджмент – це сукупність форм, методів і засобів, за допомогою яких здійснюється процес управління формуванням і використанням фінансових ресурсів на рівні держави, підприємницьких структур, господарських об’єднань та громадян. Фінансовий менеджмент, базуючись на новітніх досягненнях у сфері управління, усіх прогресивних перетворень у практиці господарювання зарубіжних та вітчизняних підприємств, спроможний змінювати систему цінностей, пріоритети і тенденції розвитку економічних суб’єктів. Із ним пов’язують упровадження принципово нових форм і методів організації фінансової роботи, використання сучасних механізмів фінансового ринку. На сучасному етапі економічного розвитку економічна література не дає єдиного підходу до трактування сутності фінансового менеджменту. Проте превалює думка, що фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів [9, c. 11]. Основною метою фінансового менеджменту є максимізація добробуту власників суб'єкта господарювання в поточному та перспективному періодах, що досягається максимізацією ринкової вартості суб'єкта господарювання [9]. Для реалізації цієї мети необхідне вирішення таких нагальних завдань: - забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку суб'єкта господарювання в майбутньому періоді; - забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фінансових ресурсів за основними напрямами діяльності суб'єкта господарювання, зокрема встановлення необхідної пропорційності їх використання на цілі виробничого та соціального розвитку суб'єкта господарювання, виплати його власникам доходу на інвестований капітал тощо; оптимізація грошового обігу суб'єкта господарювання; - забезпечення максимізації чистого прибутку суб'єкта господарювання за передбачуваного рівня фінансового ризику; - забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику за передбачуваного рівня прибутку; - забезпечення постійної фінансової рівноваги суб'єкта господарювання у процесі його розвитку. Втім, є суттєві заперечення проти такого однозначного розуміння мети фінансового менеджменту: 1. По-перше, той чи інший рівень прибутку завжди асоціюється з певним рівнем ризику. Чим вище прибуток, тим більш високим є ризик його неотримання. 2. По-друге, акцент на максимізацію прибутку не бере до уваги феномен часу, протягом якого періоду цей прибуток отримано. 3. По-третє, подібний підхід орієнтує фінансового менеджера на зневагу до джерел формування прибутку, відтак фірма може досягти високої прибутковості, але за рахунок лише тимчасових факторів. Як будь-яка система управління, фінансовий менеджмент складається з двох підсистем: об'єкта та суб'єкта управління. Об'єктами управління у фінансовому менеджменті є фінанси суб'єкта господарювання та його фінансова діяльність, у процесі якої воно виступає у фінансові відносини з зовнішніми та внутрішніми суб'єктами. Класифікація суб'єктів фінансових відносин представлена в табл. 1.2. Таблиця 1.2 - Класифікація суб'єктів фінансових відносин Суб'єкти внутрішніх фінансових відносин Суб'єкти зовнішніх фінансових відносин Персонал суб'єкта господарювання. Структурні підрозділи. Філії. Представництва Бюджети, позабюджетні фонди. Постачальники суб'єкта господарювання. Покупці суб'єкта господарювання. Кредитні установи. Страхові компанії. Інвестиційні фонди та компанії. Біржі. Інші інститути фінансового ринку Джерело: розроблене на основі [5] У процесі фінансового менеджменту здійснюються планування, прогнозування, регулювання, координація, стимулювання, контроль та аналіз фінансової діяльності. Серед основних підходів до виділення принципів фінансового менеджменту можна назвати такі, що наведені на рис 1.1. Рис. 1.1 Принципи фінансового менеджменту [12] До перелічених принципів управління підприємством також можна віднести загальні для менеджменту – принцип врахування ризиків і невизначеності. Дотримання зазначених принципів є дуже важливим, адже за їх допомогою керівництво підприємства регулює діяльність щодо суб’єктів, які підпорядковуються йому, впливає на процес прийняття управлінських рішень. Ефективність виконання цих принципів на підприємстві можна дослідити, якщо проаналізувати загальні показники діяльності підприємства, фінансових ресурсів, а також ліквідність, рентабельність, довгострокову платоспроможність. У практиці фінансового менеджменту широко використовуються важелі, зокрема відомий в управлінні капіталом фінансовий важіль та розрахунки його рівня, сили та ефекту, використання їхніх розрахунків для прийняття фінансових рішень. В операційному аналізі застосовується поняття операційного важеля, розраховуються його коефіцієнт та сила. Важелями як складовими механізму фінансового менеджменту є проценти, дисконти, ліцензії, сертифікати, стандарти, дивіденди, податки. Важливим питанням в управлінні фінансовим менеджментом є залучення інвестицій. Не можна не відзначити і тієї обставини, що українські політики і менеджери проявляють незвичайну і, на погляд автора, перебільшену турботу щодо залучення інвестицій. Сьогодні інвестори, які прагнуть збільшити прибутки від своїх вкладень і зменшити ризики, теж повинні уявляти, як впливає значення обмінних валютних курсів на їхні інвестиції. Тому вивчення законів міжнародних фінансів є необхідною складовою навчання у сучасному бізнесі. Інтеграція світової економіки відбувається більш прискореними темпами. Національні кордони навіть найбільших країн уже не ізолюють бізнес, не захищають інвесторів від іноземної конкуренції, але й не перешкоджають новим можливостям. Фінансовий менеджмент є складною, динамічною та відкритою системою управління фінансовими потоками підприємства. Складність системи визначається неоднорідністю і структурною різноманітністю її складових та різнохарактерністю зв’язків між ними. Динамічність фінансового менеджменту обумовлюється тим, що він знаходиться в змінному середовищі руху фінансових ресурсів, коливаннях попиту і пропозиції на капітал. Відкритість системи пояснюється постійним її обміном з зовнішнім середовищем. В цілому, головне у фінансовому менеджменті – правильна постановка мети фінансової діяльності об’єкта управління, яка б відображала прийняту стратегічну мету та відповідала фінансовим інтересам власників. 1.2 Основні функції та складові фінансового менеджменту Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом здійснення визначених функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1) функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій у цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і повинен враховувати його специфіку); 2) функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством (склад цих функцій визначається конкретним об'єктом фінансового менеджменту). Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту в розрізі окремих груп. У групі функцій фінансового менеджменту як керуючої системи основними з них є: 1. Розробка фінансової стратегії підприємства. 2. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень. 3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства. 4. Здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних її напрямках. 5. Розробка діючої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в сфері фінансової діяльності. 6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень в сфері фінансової діяльності. У групі функцій фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством є: 1. Управління активами. 2. Управління капіталом. 3. Управління інвестиціями. 4. Управління грошовими потоками. 5. Управління фінансовими ризиками. 6. Антикризове фінансове управління при загрозі банкрутства. Механізм фінансового менеджменту являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства [8]. У структуру механізму фінансового менеджменту входять наступні елементи: 1. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства. 2. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. 3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. 4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю підприємства. Ефективні механізми фінансового менеджменту дають змогу повною мірою реалізувати цілі та конкретні завдання фінансового менеджменту, сприяючи ефективній реалізації функцій фінансового менеджменту підприємства. До основних прийомів фінансового менеджменту можна віднести: 1) фінансовий аналіз (аналіз руху грошових коштів, грошових потоків, аналіз формування і використання прибутку, аналіз звітів про фінансові результати, аналіз факторів, що впливають на формування прибутку, аналіз розподілу і використання прибутку, аналіз балансу); 2) фінансове планування у фінансовому менеджменті відіграє істотну роль. Адже щоб створити команду, треба скласти завдання, програму дії, для чого розробляються плани фінансових заходів, одержання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Функція управління (фінансове планування) охоплює весь комплекс заходів як з вироблення планових завдань, так і з втілення їх у життя. Фінансове планування являє собою також процес розробки людьми конкретного плану фінансових заходів, тобто звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця діяльність була успішною, розробляються методологія і методика фінансових планів;