0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інноваційна діяльність в готелі (на прикладі ТзОВ "Євроготель") (ID:73564)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 91
Рік виконання: 2014
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………… 4 Розділ І. Аналіз нормативно–правової бази інноваційної діяльності в Україні......................................................................................................................6 1.1 Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Україні……………..6 1.2 Правове регулювання господарської діяльності в готельному господарстві: першочергові завдання………………………………………...….9 1.3 Нормативно–правові та нормативно–експлуатаційні основи державного регулювання якості послуг у готельній сфері України……………………….10 Розділ ІІ. Сучасний стан впровадження інноваційних технологій у діяльність підприємств готельного господарства………………………………………….19 2.1 Інноваційні процеси в готельному бізнесі: 4 види інновацій…………….19 2.2 Вибір та впровадження інноваційних стратегій у діяльність готелю……25 2.3 Необхідність застосування інноваційних технологій у вітчизняних готелях……………………………………………………………………………29 2.4Фактори низької ефективності нововведень в готельних підприємствах........................................................................................................31 2.5 Оцінка ефективності інноваційного проекту………………………………35 2.6Сучасні тенденції розвитку всесвітнього готельного господарства: інноваційний аспект……………………………………………………………..39 2.7 Сучасні автоматизовані системи управління готелем…………………….42 Розділ ІІІ. Архітектурно–будівельні рішення «Євроготелю»………………...47 3.1 Опис генерального плану…………………………………………………...47 3.2 Техніко–економічні показники генплану…………………………………..48 3.3 Характеристика експлікації плану «Євроготелю»………………………...48 3.4 Конструктивні вирішення будівлі…………………………………………..50 3.5 Характеристика введення «Євроготелю» в експлуатацію………………..52 3.6 Охорона праці та техніка безпеки в «Євроготелі»………………………...53 3.7 Шляхи підвищення ефективності охорони праці в «Євроготелі»………..57 Розділ ІV. Організаційно–економічна діяльність в «Євроготелі»…………60 4.1Характеристика підприємства та впровадження інновацій в «Євроготелі»……………………………………………………………………..60 4.2 Характеристика послуг «Євроготелю»…………………………………….64 4.3 Дослідження та аналіз ринку збуту продукції……………………………..66 4.4 Сегментація цільового ринку споживачів послуг «Євроготелю»………..69 4.5 План маркетингової діяльності «Євроготелю»……………………………72 4.6 План виробничої діяльності «Євроготелю»………………………………..74 4.7 Організаційний план «Євроготелю»………………………………………..78 4.8 Фінансовий план і програма інвестицій……………………………………79 Висновки…………………………………………………………………………84 Список використаних джерел…………………………………………………..86 Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства, індустрія туризму є однією з галузей світового господарства, яка найбільш динамічно розвивається. Для цілого ряду країн і регіонів туризм служить джерелом значних валютних надходжень, сприяє створенню додаткових робочих місць, забезпечує зайнятість населення та розширення міжнародних контактів. Не виключенням є і українська держава, яка з року в рік намагається створити найбільш сприятливі умови для розвитку туристичної галузі. В таких умовах особливого значення набуваються інноваційні технології, які використовуються в туристичній сфері, адже вони допомагають прискорити процес впровадження досягнень науки та техніки в практику роботи підприємств туристичної та готельно–ресторанної індустрії, що є надзвичайно важливим. Актуальність вказаного процесу викликана тим, що в ринковій економіці інновації являють собою метод конкуренції, оскільки інновація веде до зниження собівартості, цін і зростання прибутку, до створення нових потреб, до притоку грошей, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх. Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, здійснюючи істотний вплив на збільшення прибутку того чи іншого туристичного підприємства. Мета і завдання. Метою дипломного проекту є теоретичне обґрунтування і розробка проекту інноваційної діяльності в готелі. Відповідно до мети дипломної роботи вирішувалися наступні завдання: - здійснити обґрунтування проекту впровадження інновацій в готелі; - визначити інженерно–технологічні основи проекту інноваційної діяльності; - запропонувати архітектурно–будівельне вирішення проекту; - окреслити організаційно–економічні принципи перспективного розвитку. Об’єктом дослідження є проект інноваційної діяльності в «Євроготелі». Предметом дослідження є соціально–економічний, інженерно–технологічний, архітектурно–будівельний, організаційно–економічний механізми взаємодії та фактори впливу щодо створення проекту впровадження інновацій. Методи дослідження. Методологічною основою дипломного дослідження є система економічних законів і категорій ринкової економіки, що визначають процес інноваційної діяльності в готелі на регіональному рівні. У процесі розробки теми застосовувалися такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: порівняння й узагальнення, методи структурно-логічного аналізу і синтезу, методи регресійного аналізу, математичний метод побудови таксономічного інтегрального показника розвитку та багатовимірного статистичного методу канонічних кореляцій, соціологічного опитування, експертних оцінок. Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні дані про стан розвитку готельного господарства України, нормативні документи, які регламентують господарську готельну і туристську діяльність в Україні, дані наукових публікацій і соціологічного опитування. Практичне значення наукових результатів дослідження полягає в тому, що в дипломному проекті обґрунтовано й запропоновано проект впровадження інновацій в «Євроготелі» у Львові. Особистий внесок здобувача. Дипломний проект є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо впровадження інновацій в готелі регіону. Висновки й результати дипломного проекту автор отримав самостійно. Структура і обсяг роботи. Дипломний проект складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 46 найменувань. Повний обсяг дипломної роботи – 90 сторінок. Дипломна робота містить 7 таблиць, 1 додаток, формули.