0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка фінансового стану підприємства (ID:26928)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 50
Рік виконання: 2005
Вартість: 20
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі державного підприємства „Облагростандарт” 2.1 Економічна характеристика державного підприємства „Облагростандарт” 2.2 Аналіз структури балансу 2.3 Аналіз рівнів динаміки фінансових результатів 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності „Облагростандарт” за 2002 – 2004 рр 2.5 Аналіз фінансової стійкості „Облагростандарт” за 2002 – 2004 роки 2.6 Аналіз показників рентабельності підприємства „Облагростандарт” за 2002 – 2004 рр Розділ 3 Шляхи поліпшення фінансового стану державного підприємства „Облагростандарт” Висновки Список використаної літератури Перехід до ринкової економіки негативно позначився на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. Неочікувані банкрутства, не передбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівнів доходів населення, - це все те, до чого змушені були звикнути. На ринкову економіку покладено всі надії, але вона має бодай не вирішати всі існуючи проблеми, але забезпечити ефективні механізми для цього. Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємства, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг. Благополучний фінансовий стан підприємства – це важлива умова його безперервного і ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб’єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання. Оскільки фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів, то в ринковій економіці воно відображає кінцеві результати діяльності підприємства. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і економічних взаємин його з партнерами, з фінансово-кредитною системою, з податковими органами і ін. Таким чином, видно, яку значущість має оцінка фінансового стану підприємства. І що дана проблема є найбільш актуальною в нашій країні. При проведенні фінансового аналізу державного підприємства “Облагростандарт” – виявлено ряд переваг та недоліків фінансово-господарської діяльності. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності підприємства “Облагростандарт” за 2002 – 2004 рр. слід відмітити, що в складних економічних умовах підприємство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. В конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків формування фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: 1. На підприємстві спостерігалась різка зміна обсягів реалізації послуг. Якщо у 2002 році обсяг реалізації послуг становив 150,0 тис. грн., то у 2003 році – 132,9 тис. грн. Спад обсягів реалізації послуг поглинув значні обсяги потенційних прибутків. В 2004 році порівняно з попереднім роком відбувається зростання обсягу реалізації послуг у грошовому виразі на 19,6 тис. грн. і обсяг станове 152,5 тис. грн. Нарощування обсягів реалізації послуг та зниження витрат виробництва і обігу є однією з шляхів підвищення прибутку підприємства. Вирішення цього завдання досягається шляхом: - вдосконалення технології виробництва, підвищення рівня його автоматизації в результаті упровадження нової прогресивної техніки; - підвищення ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг; - підвищення продуктивності праці – для цього пропонується:  при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;  в подальшому розробити та ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов’язану з основними результатами господарської діяльності підприємства;  використання системи деприміювання працівників при порушенні трудової чи технологічної дисципліни;  розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; - пошуку дешевих видів сировини; - усунення непродуктивних витрат. 2. Негативною тенденцією для фінансових результатів є зростання собівартості послуг. Обсяг реалізації послуг даного підприємства досить чітко залежить від її собівартості. Ця залежність прямо пропорційна: в 2003 році знизився обсяг реалізації і собівартість також знизилася, але це мало і об’єктивні причини тому, що змінилися ціни на сировину і енергію і впали ціни на продукцію підприємства, але резерви собівартості у даного підприємства є і це видно на собівартості окремих видів послуг підприємства: більш рентабельні види ремонтів приладів мають значно нижчу собівартість (і тому вищу рентабельність), ніж менш рентабельні. Тому, зниження собівартості послуг – один з реальних і перспективних шляхів підвищення прибутковості даного підприємства. Собівартість можна знизити багатьма способами і зокрема економним відношенням до матеріалів та енергії, підсиленням і модернізуванням матеріально-технічної бази, підвищенням ступеня автоматизації робіт, підвищенням кваліфікації робітників. 3. Також негативним моментом для фінансових результатів є: - те, що підприємство “Облагростандарт” у 2003 році мало збиток у розмірі 1,3 тис. грн. Це сталося в першу чергу через значне невиконання завдано з валового прибутку (-7,4 тис. грн.); - збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємства “Облагростандарт”; - ефективність майна підприємства знижена; - відсутність організованої маркетингової служби. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як незадовільне. Це підтверджує, в першу чергу, недостатньо високий рівень ліквідності і платоспроможності підприємства. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на початок та на кінець 2002 – 2003 років перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2004 року його значення зменшилося, і становило 0,72. Негативна тенденція спостерігається і у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності. Обсяг власних оборотних коштів підприємства “Облагростандарт” на кінець звітного періоду зменшився на 5 тис. грн., порівняно із значенням на початок звітного періоду. Як наслідок цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню (мінімум 0,1), але надалі відбувається спад, і на кінець 2004 року цей показник має від’ємне значення, і становить –0,28. Підтримання ліквідності підприємства на рівні, відповідає високим критеріям оцінки його платоспроможності та кредо спроможності. Вирішення цього завдання досягається в наслідок управління грошовим оборотом підприємства, вжиттям заходів щодо його оптимізації, своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами. Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства “Облагростандарт”. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так у 2002 році коефіцієнт фінансової стійкості становив 0,97, а у 2004 році він зменшився до 0,92, що в межах нормативного рівня. Проте, зросло значення коефіцієнта заборгованості у 2004 році порівняно з 2002 роком з 0,03 до 0,08. Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зменшилося з 0,04 до 0,01. Зменшення значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості державного підприємства “Облагростандарт” за 2002 – 2004 рр. Посилення ділової активності наступною ланкою зміцнення фінансового стану державного підприємства “Облагростандарт”. Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації) – оцінює ефективність використання підприємством всіх маючих ресурсів. Впродовж аналізує мого періоду відбувається збільшення цього коефіцієнта, що є позитивом у роботі підприємства. Під час аналізу показників підприємства спостерігається збільшення і коефіцієнта оборотності власного капіталу, від 1,43 у 2002 році до 1,74 у 2004 році, що є позитивним явищем. Також прослідковується тенденція до зростання коефіцієнта оборотності основних засобів, що є позитивним у роботі підприємства “Облагростандарт”. Вирішення завдання щодо посилення ділової активності підприємства досягається в результаті: - прискорення господарських розрахунків з постачальниками сировини і покупцями послуг, використання факторингу для прискорення поплати послуг; - прискорення процесу реалізації послуг шляхом укладання стійких та тривалих господарських договорів. Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності. Динаміка рентабельності підприємства за три аналізуємі роки (2002 – 2004 рр.) нестабільна, і, будучи найбільш узагальнюючим показником діяльності будь-якого підприємства і досліджуваного також, дуже добре відображає стан фінансово-економічної ситуації на підприємстві. В рентабельності, як об’єктивному показникові діяльності підприємства синтезується майже всі інформація про виробничий процес на даному підприємстві, про оборотні кошти, про реалізацію послуг та позареалізаційні фінансові результати діяльності підприємства. Рентабельність підприємства знизилася у 2004 році порівняно з 2002 роком, з 4,4% до 2,9%. Зниження рентабельності підприємства, власного капіталу та виробничих фондів відбулося внаслідок того, що підприємство “Облагростандірт” у 2003 році мало збиток. Спад прибутковості державного підприємства “Облагростандарт” – одна з перших ознак руху до банкрутства. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відношенням. Ймовірність банкрутства підприємства “Облагростандарт” дуже висока. Значення індексу “Z” (за Е. Альтманом) становить у 2004 році 1,7. Тому необхідне вживання стабілізуючих методів для покращення фінансового стану державного підприємства “Облагростандарт”, щоб запобігти банкрутства. Необхідно у найближчий час відшукати додаткові резерви підвищення рентабельності своїх послуг, здійснити заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства “Облагростандарт”. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) налагодження збуту, призведе до того, що доход збільшиться на 7,63 тис. грн.; 2) здача в оренду нежилі приміщення та транспортних засобів в розрахунку за рік збільшить доход на 20,9 тис. грн.; 1) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та наданням послуг по зберіганню продукції; 2) впровадження системи аналізу фінансового стану підприємства і розрахунку фінансово-економічних показників – всі ці пропозиції підвищать прибутковість обласного виробничо-технічного центру стандартизації, метрології та якості продукції “Облагростандарт”. Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового ставну, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості послуг, усунення непродуктивних витрат, запровадження сучасних методів маркетингових досліджень, створення українських систем швидкого реагування, застосування фінансового планування (розробки фінансових планів, бізнес-планів). Крім того, рекомендується колективу досліджуваного підприємства вивчати досвід своїх колег. Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану державного підприємства “Облагростандарт” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів реалізації послуг і налагодження збуту. Чистий прибуток підприємства є одним з найважливіших джерел самофінансування – після його розподілу по всіх мінімально необхідних напрямках має бути використаний, насамперед, з метою виробничих інвестицій, тобто спрямований до фонду розвитку виробництва. Це дасть змогу істотно оновити склад основних засобів і забезпечити конкурентоспроможність підприємства у майбутньому. Уся діяльність підприємства повинна бути спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку. Перелік графічного матеріалу Рис. 2.1 Структура підприємства „Облагростандарт” Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності державного підприємства "Облагростандарт" за 2002 - 2004 рр. Таблиця 2.2 Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів за 2004 - 2004 рр. Таблиця 2.4 Аналіз динаміки ы структури джерел фінансових ресурсів підприємства Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Таблиця 2.6 Динаміка структури залученого капіталу Таблиця 2.7 Фінансові результати діяльності підприємства "Облагростандарт" за 2002 - 2003 рр. Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможності "Облагростандарт" за 2002 - 2004 рр. Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості підприємства за 2002 - 2004 рр. Таблиця 2.13 Рентабельність господарської діяльності "Облагростандарт" за 2002 -2004 рр. Таблиця 2.14 Аналіз рентабельності підприємства за 2002 - 2004 рр. Рис. 3.1 Інтегрована модель класифікація чинників ефективності діяльності певних суб’єктів господарювання
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову