0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз банківської діяльності (ID:599158)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 11
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Завдання № 1 Завдання №1 рекомендоване студентам для виконання з метою успішного засвоєння теми «Аналіз пасивів банку». Метою виконання завдання є оцінка та визначення шляхів оптимізації структури капіталу і зобов’язань, ефективності вкладення фінансових ресурсів в активи і прогнозування майбутнього фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку (Додаток А) та звіту про фінансові результати (Додаток Б) необхідно: • Проаналізувати динаміку і структуру капіталу та зобов’язань. Дані аналізу запишіть у таблицю 1 та відобразіть графічно; • Оцінити значимість і ефективність використання ресурсів банку за показниками: співвідношення між капіталом і зобов’язаннями; співвідношення між власним капіталом і робочими активами; розмір кредитних вкладень на 1 грн. капіталу; розмір кредитних вкладень на 1 грн. зобов’язань; розмір чистого прибутку на 1 грн статутного капіталу; ефективність використання зобов’язань (платних пасивів). Дані аналізу запишіть у таблицю 2. Таблиця 1 Аналіз структури та динаміки пасивів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис.грн пито-ма ва-га,% сума, тис. грн питома вага, % абсолютне тис. грн відносне, % за стру-ктурою% 1. Кошти банків 2. Кошти клієнтів 3. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 4. Боргові цінні папери, емітовані банком 5. Нараховані витрати до сплати 6. Відстрочені податкові зобов'язання 7. Інші зобов’язання 8. Сукупні зобов'язання 9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 10. КАПІТАЛІЗОВАНІ ДИВІДЕНДИ 11. ВЛАСНІ АКЦІЇ (ПАЇ, ЧАСТКИ), ЩО ВИКУПЛЕНІ В АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) 12. ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ 11. Резерви та інші фонди банку 12. Резерви переоцінки 13. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) МИНУЛИХ РОКІВ 14. Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 15. Сукупний власний капітал 16. Сукупні зобов’язання і капітал Таблиця 2 Коефіцієнти ефективності використання пасивів Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Співвідношення між капіталом і зобов’язаннями 2. Співвідношення між власним капіталом і робочими активами 3. Розмір кредитних вкладень на 1 грн капіталу 4. Розмір кредитних вкладень на 1 грн зобов’язань 5. Розмір чистого прибутку на 1 грн статутного капіталу 6. Ефективність використання зобов’язань 7. Ефективність використання платних пасивів Завдання № 2 ЗАВДАННЯ № 2 РЕКОМЕНДОВАНЕ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ З МЕТОЮ УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ «АНАЛІЗ АКТИВІВ БАНКУ» Метою виконання завдання є визначення динамічних змін структури активів з точки зору забезпечення прибутковості та стабільної роботи банку, оцінка їх якості і прогнозування майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку (Додаток А), звіту про фінансові результати (Додаток Б) необхідно: • Проаналізувати динаміку і структуру активу балансу. Дані аналізу запишіть у таблицю 3 та відобразіть графічно; • Оцінити якість активів за коефіцієнтами: співвідношення доходних і сукупних активів; співвідношення продуктивних і непродуктивних активів; співвідношення кредитного портфеля до сукупних активів; співвідношення основних засобів і сукупних активів. Дані аналізу запишіть у таблицю 4; Таблиця 3 Аналіз структури і динаміки активів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн Пито-ма ва-га, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Грошові кошти та їх еквіваленти 2. Кошти в інших банках 3. Цінні папери в торговому портфелі банку 4. Цінні папери в портфелі банку на продаж 5. Кредити та заборгованість клієнтів 6. Цінні папери в портфелі банку до погашення 7. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 8. Основні засоби та нематеріальні активи 9. Відстрочений податковий актив 10. Інші активи 11. Усього активів Таблиця 4 Коефіцієнтний аналіз якості активів Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Співвідношення доходних і сукупних активів 2. Співвідношення продуктивних і непродуктивних активів 3. Співвідношення кредитного портфеля до сукупних активів 4. Співвідношення основних засобів і сукупних активів Завдання 3 ЗАВДАННЯ № 3 РЕКОМЕНДОВАНЕ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ З МЕТОЮ УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ «АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ» Метою виконання завдання є визначення динамічних змін структури доходів і витрат з точки зору забезпечення прибутковості та стабільної роботи банку, оцінка їх структури, факторний аналіз і прогнозування майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку та звіту про фінансові результати необхідно: • Здійснити загальну оцінку структури та динаміки доходів та витрат банку (табл.5, 6). Таблиця 5 Аналіз структури і динаміки доходів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн питома вага, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Процентні доходи 2. Комісійні доходи 3.Результат від торговельних операцій 4. Дохід у вигляді дивідендів 5. Інший дохід 6. Разом доходів Таблиця 6 Аналіз структури і динаміки витрат банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн питома вага, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Процентні витрати 2. Комісійні витрати 3. Адміністративні та інші операційні витрати 4. Витрати на персонал 5. Інші витрати 6. Витрати на формування резервів 7.Витрати на податок на прибуток 8. Разом витрат • проаналізувати зміну процентних доходів банку за кредитними операціями, визначити вплив факторів на них, скориставшись прийомами елімінування і нижченаведеними даними. Дані аналізу запишіть у таблицю 7. Таблиця 7 Факторний аналіз доходів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1.Надані кредити клієнтам – усього, тис.грн 2. Отриманий процентний дохід, тис.грн 3. Середньозважена процентна ставка . • проаналізувати зміну процентних витрат банку за депозитними операціями, визначити вплив факторів на них, скориставшись прийомами елімінування і даними звітності банку (Додатки А і Б ) і даними наведеними нижче. Дані аналізу запишіть у таблицю 8. Таблиця 8 Факторний аналіз витрат банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Кошти клієнтів, тис.грн 2. Процентні витрати, тис.грн 3. Середньозважена процентна ставка ЗАВДАННЯ № 4 Завдання № 4 рекомендоване студентам для виконання з метою успішного засвоєння теми «Аналіз прибутковості і рентабельності». Метою виконання завдання є виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності і формування на цій основі пропозицій по мобілізації виявлених резервів. На основі балансу банку (Додаток А) і звіту про фінансові результати(Додаток Б) необхідно: • проаналізувати динаміку і структуру прибутку банку. Дані аналізу запишіть у таблицю 9; Таблиця 9 Аналіз прибутку банку Показник Попередній рік Звітний рік Відхилення тис. грн. в % тис. грн. в % абсолютне відносне 1. Чистий процентний дохід 2. Чистий комісійний дохід 3. Результат від торгівельних операцій 4. Інший прибуток 5. Прибуток до оподаткування 6. Чистий прибуток • на основі даних звітності банку визначте прибутковість капіталу, проаналізуйте вплив факторів на неї скориставшись прийомом розширеної факторної системи. Дані аналізу запишіть у таблицю 10. За результатами аналізу складіть висновки. Таблиця 10 Факторний аналіз прибутку на капітал Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+, -) 1. Чистий прибуток банку, тис. грн 2. Капітал банку, тис. грн 3. Прибутковість капіталу (ROE), % 4. Активи банку, тис. грн 5. Дохід банку, тис. Грн 6. Прибуток до оподаткування, тис. грн 7. Прибутковість активів (ROA) 8. Мультиплікатор капіталу 9. Доходність активів 10. Рентабельність доходу 11. Прибутковість 12. Маржа прибутку За результатами проведеного аналізу складіть висновки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання № 1 Завдання №1 рекомендоване студентам для виконання з метою успішного засвоєння теми «Аналіз пасивів банку». Метою виконання завдання є оцінка та визначення шляхів оптимізації структури капіталу і зобов’язань, ефективності вкладення фінансових ресурсів в активи і прогнозування майбутнього фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку (Додаток А) та звіту про фінансові результати (Додаток Б) необхідно: • Проаналізувати динаміку і структуру капіталу та зобов’язань. Дані аналізу запишіть у таблицю 1 та відобразіть графічно; • Оцінити значимість і ефективність використання ресурсів банку за показниками: співвідношення між капіталом і зобов’язаннями; співвідношення між власним капіталом і робочими активами; розмір кредитних вкладень на 1 грн. капіталу; розмір кредитних вкладень на 1 грн. зобов’язань; розмір чистого прибутку на 1 грн статутного капіталу; ефективність використання зобов’язань (платних пасивів). Дані аналізу запишіть у таблицю 2. Таблиця 1 Аналіз структури та динаміки пасивів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис.грн пито-ма ва-га,% сума, тис. грн питома вага, % абсолютне тис. грн відносне, % за стру-ктурою% 1. Кошти банків 2. Кошти клієнтів 3. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 4. Боргові цінні папери, емітовані банком 5. Нараховані витрати до сплати 6. Відстрочені податкові зобов'язання 7. Інші зобов’язання 8. Сукупні зобов'язання 9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 10. КАПІТАЛІЗОВАНІ ДИВІДЕНДИ 11. ВЛАСНІ АКЦІЇ (ПАЇ, ЧАСТКИ), ЩО ВИКУПЛЕНІ В АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) 12. ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ 11. Резерви та інші фонди банку 12. Резерви переоцінки 13. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) МИНУЛИХ РОКІВ 14. Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження 15. Сукупний власний капітал 16. Сукупні зобов’язання і капітал Таблиця 2 Коефіцієнти ефективності використання пасивів Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Співвідношення між капіталом і зобов’язаннями 2. Співвідношення між власним капіталом і робочими активами 3. Розмір кредитних вкладень на 1 грн капіталу 4. Розмір кредитних вкладень на 1 грн зобов’язань 5. Розмір чистого прибутку на 1 грн статутного капіталу 6. Ефективність використання зобов’язань 7. Ефективність використання платних пасивів Завдання № 2 ЗАВДАННЯ № 2 РЕКОМЕНДОВАНЕ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ З МЕТОЮ УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ «АНАЛІЗ АКТИВІВ БАНКУ» Метою виконання завдання є визначення динамічних змін структури активів з точки зору забезпечення прибутковості та стабільної роботи банку, оцінка їх якості і прогнозування майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку (Додаток А), звіту про фінансові результати (Додаток Б) необхідно: • Проаналізувати динаміку і структуру активу балансу. Дані аналізу запишіть у таблицю 3 та відобразіть графічно; • Оцінити якість активів за коефіцієнтами: співвідношення доходних і сукупних активів; співвідношення продуктивних і непродуктивних активів; співвідношення кредитного портфеля до сукупних активів; співвідношення основних засобів і сукупних активів. Дані аналізу запишіть у таблицю 4; Таблиця 3 Аналіз структури і динаміки активів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн Пито-ма ва-га, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Грошові кошти та їх еквіваленти 2. Кошти в інших банках 3. Цінні папери в торговому портфелі банку 4. Цінні папери в портфелі банку на продаж 5. Кредити та заборгованість клієнтів 6. Цінні папери в портфелі банку до погашення 7. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 8. Основні засоби та нематеріальні активи 9. Відстрочений податковий актив 10. Інші активи 11. Усього активів Таблиця 4 Коефіцієнтний аналіз якості активів Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Співвідношення доходних і сукупних активів 2. Співвідношення продуктивних і непродуктивних активів 3. Співвідношення кредитного портфеля до сукупних активів 4. Співвідношення основних засобів і сукупних активів Завдання 3 ЗАВДАННЯ № 3 РЕКОМЕНДОВАНЕ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ З МЕТОЮ УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ «АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ» Метою виконання завдання є визначення динамічних змін структури доходів і витрат з точки зору забезпечення прибутковості та стабільної роботи банку, оцінка їх структури, факторний аналіз і прогнозування майбутніх результатів діяльності і фінансового потенціалу банку. На основі балансу банку та звіту про фінансові результати необхідно: • Здійснити загальну оцінку структури та динаміки доходів та витрат банку (табл.5, 6). Таблиця 5 Аналіз структури і динаміки доходів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн питома вага, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Процентні доходи 2. Комісійні доходи 3.Результат від торговельних операцій 4. Дохід у вигляді дивідендів 5. Інший дохід 6. Разом доходів Таблиця 6 Аналіз структури і динаміки витрат банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення сума, тис. грн пито-ма ва-га, % сума, тис. грн питома вага, % абсолютне,тис. грн відносне% за стру-ктурою % 1. Процентні витрати 2. Комісійні витрати 3. Адміністративні та інші операційні витрати 4. Витрати на персонал 5. Інші витрати 6. Витрати на формування резервів 7.Витрати на податок на прибуток 8. Разом витрат • проаналізувати зміну процентних доходів банку за кредитними операціями, визначити вплив факторів на них, скориставшись прийомами елімінування і нижченаведеними даними. Дані аналізу запишіть у таблицю 7. Таблиця 7 Факторний аналіз доходів банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1.Надані кредити клієнтам – усього, тис.грн 2. Отриманий процентний дохід, тис.грн 3. Середньозважена процентна ставка . • проаналізувати зміну процентних витрат банку за депозитними операціями, визначити вплив факторів на них, скориставшись прийомами елімінування і даними звітності банку (Додатки А і Б ) і даними наведеними нижче. Дані аналізу запишіть у таблицю 8. Таблиця 8 Факторний аналіз витрат банку Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 1. Кошти клієнтів, тис.грн 2. Процентні витрати, тис.грн 3. Середньозважена процентна ставка ЗАВДАННЯ № 4 Завдання № 4 рекомендоване студентам для виконання з метою успішного засвоєння теми «Аналіз прибутковості і рентабельності». Метою виконання завдання є виявлення резервів росту прибутковості банківської діяльності і формування на цій основі пропозицій по мобілізації виявлених резервів. На основі балансу банку (Додаток А) і звіту про фінансові результати(Додаток Б) необхідно: • проаналізувати динаміку і структуру прибутку банку. Дані аналізу запишіть у таблицю 9; Таблиця 9 Аналіз прибутку банку Показник Попередній рік Звітний рік Відхилення тис. грн. в % тис. грн. в % абсолютне відносне 1. Чистий процентний дохід 2. Чистий комісійний дохід 3. Результат від торгівельних операцій 4. Інший прибуток 5. Прибуток до оподаткування 6. Чистий прибуток • на основі даних звітності банку визначте прибутковість капіталу, проаналізуйте вплив факторів на неї скориставшись прийомом розширеної факторної системи. Дані аналізу запишіть у таблицю 10. За результатами аналізу складіть висновки. Таблиця 10 Факторний аналіз прибутку на капітал Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+, -) 1. Чистий прибуток банку, тис. грн 2. Капітал банку, тис. грн 3. Прибутковість капіталу (ROE), % 4. Активи банку, тис. грн 5. Дохід банку, тис. Грн 6. Прибуток до оподаткування, тис. грн 7. Прибутковість активів (ROA) 8. Мультиплікатор капіталу 9. Доходність активів 10. Рентабельність доходу 11. Прибутковість 12. Маржа прибутку За результатами проведеного аналізу складіть висновки.