066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА (ID:58260)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 168
Рік виконання: 2013
Вартість: 850
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничого сектора економіки України залежить від прийняття оперативних та обґрунтованих рішень щодо методів управління витратами підприємства. Це обумовлено тим, що управління витратами - це динамічний процес, який полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства. У системі виробничо-господарської діяльності підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Дослідженням різнопланових проблем управління витратами в нових умовах господарювання присвячені роботи ряду вітчизняних вчених: П. Атамаса, Ф. Бутинця, Б. Валуєва, А. Герасимовича, В. Завгороднього, О. Зборовської, В. Єфименка, М. Кужельного, О. Лишиленка, Т. Логутової, Є. Мниха, Л. Нападовської, В. Полуянова, М. Пушкара, В. Ткаченко, Д. Турченко, В. Сопка, А. Череп, М. Чумаченка, а також зарубіжних вчених: П. Безруких, М. Вахрушиної, К. Друрі, М. Імаі, Р. Каплана, Т. Карпової, В. Палія, Ж. Роя, С. Стукова, В. Ткача, Ч. Хорнгера, А. Шеремета, А. Яругової. Вивчення опублікованих робіт і практики господарської діяльності підприємств свідчить про окремо освітлення важливих питань, пов’язаних з формуванням ефективної політики управління витратами на функціональних та процесних принципах. У цьому контексті зростає необхідність проведення досліджень, спрямованих на подальший розвиток політики управління витратами на основі інтеграції функціональних та процесних підходів. Актуальність вищевикладених аспектів формування ефективної політики управління витратами підприємства на основі функціонально-процесного підходу, недостатній їх теоретичний розгляд і практичне застосування на підприємствах зумовили вибір теми роботи її мету, завдання і напрями дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є обґрунтування й розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу управління витратами підприємства на основі застосування функціонально-процесного підходу. Поставлена мета визначила необхідність розв’язання таких завдань: - проаналізувати теоретико-прикладну базу дослідження особливостей концепцій функціонального та процесного управління, їх зв'язок і відмінності з теоретичним фундаментом відомих засобів і методів управління підприємством; - з’ясувати сутність функціонального та процесного підходів до управління витратами машинобудівним підприємством і на цій основі уточнити вихідні категорії і поняття; - проаналізувати ефективність управління витратами машинобудівних підприємств; - розкрити та удосконалити систему функціонального розподілу витрат машинобудівного підприємства; - обґрунтувати методичні засади моделювання та прогнозування величини витрат у процесі прийняття управлінського рішення; - розробити модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу. Об'єктом дослідження є процес управління витратами підприємств на основі функціонально-процесного підходу. Предметом дослідження є моделі управління витратами на основі функціонально-процесного підходу на машинобудівних підприємствах. Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа роботи базується на системному загальнотеоретичному осмисленні функцій, процесів управління витратами підприємств в умовах ринкової економіки, які висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних вчених. У процесі дослідження використані такі методи проведення економічних досліджень: термінологічного аналізу; класифікаційно-аналітичний; статистико-економічний та фінансовий ; розрахунковий, порівняльний і графічний; економетричний. Новизна роботи полягає у наступному: - розроблено інтегровану модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв’язків витрат, яка враховує компоненти процедурного характеру, що відображатимуть алгоритмічну сутність аналітичних процедур і технологію реалізації функціональних процесів задля досягнення цільового результату управління витратами; - систему залежностей оцінки витрат у процесі прийняття управлінського рішення, яка враховує зв'язок окремих складових витрат з визначальними параметрами, що базуються на основі аналізу окремих статей калькуляції з висновками щодо поведінки витрат по відношенню до обсягу виробництва, що дозволяє оптимізувати асортиментну політику підприємства; - систему функціонального розподілу витрат інтегрованим підходом, який полягає у визначенні сумарних витрат окремої операції, що дозволяє затвердити бази розподілу витрат, на основі кількості та значення операцій за всіма видами виробів машинобудівного підприємства. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає у можливості застосування висновків і положень у розробці динамічних алгоритмів оптимізації витрат і прийняття управлінських рішень. Теоретичні результати роботи доповнюють сучасну концепцію функціонально-процесного управління витратами підприємств. Особистий внесок. Усі результати викладені в дипломній роботі, отримані самостійно.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову