066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Використання мережі інтернет у процесах інформаційного обслуговування користувачів інформаційних установ (ID:144824)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 36
Рік виконання: 2016
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………………….….....…...4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ІНФОРМА-ЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАН-НІ……………………………………………………………….…6 1.1. Інформаційний сервіс як напрямок інформаційної роботи ………….……..……………....6 1.2. Характеристика основних видів інформаційного обслуговуван-ня……………….……….10 1.3. Вплив мережі інтернет на трансформацію системи інформаційних послуг ……..........…18 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ …………………...…….……23 2.1. Характеристика асортименту інформаційних послуг, що реалізується засобами веб–сайту «Укрінформ»……………………………………………………………………….........................23 2.2. Шляхи вдосконалення онлайн форм інформаційного обслуговування …………….…….28 ВИСНОВ-КИ...………………………………………………………………………………....…...31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ-РИ…………………………………...……….………..34
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об’ємів ін-формації, перетворенням інформації в товар, як правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. В таких умовах наука за своєю суттю є безпосередньою продуктивною силою суспільства, інформація прирівнюється до таких най-важливіших ресурсів суспільної діяльності, як матеріали та енергія. Крім то-го, інформація пропонує методи і засоби підвищення ефективності всіх сфер управління, науки та виробництва, в тому числі й комерційної діяльності, на новому, вищому науково–технічному рівні. Інформація в найширшому трактуванні – це сукупність знань про фак-тичні дані і залежності та взаємозв'язки між ними [16]. В Україні вся діяльність, пов'язана зі сферою інформації, законодавчо регулюється Конституцією України, законами, законодавчими актами з ок-ремих галузей, міжнародними договорами та угодами, що ратифіковані Ук-раїною, та принципами і нормами міжнародного права. Насамперед це Зако-ни України: • "Про інформацію" від 02.10.1992; • "Про науково–технічну інформацію" від 25.06.1993; • "Про інформаційні агентства" від 26.02.1995; • "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994; • "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998; • "Про порядок висвітлення діяльності органів державної впади та ор-ганів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 тощо [16]. Крім того, сюди можна віднести понад 30 нормативних і нормативно–правових актів: декретів і постанов Кабінету Міністрів України, наказів міні-стерств, державних комітетів та інших відомств, інструктивних листів і т.п. У статтях та окремих положеннях законодавчих і підзаконних актів по-дано визначення і трактування основних понять, пов'язаних зі сферою інфо-рмації, а саме: "інформація", "інформаційна діяльність", "інформаційна пос-луга", "інформаційна потреба", "інформаційна продукція", "види інформа-ції", "інформаційні ресурси", "інформаційний ринок" тощо. Так, у Законі України "Про інформацію" сказано, що інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події чи явища, які від-буваються в суспільстві, державі та навколишньому середовищі [1]. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної кон-куренції у підприємницькій діяльності" трактує інформацію як відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (фотографії, голограми, кі-но-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, БД тощо) [16]. Інформаційна діяльність, згідно зі ст. 12 Закону України "Про інфор-мацію", – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних по-треб громадян, юридичних осіб і держави. Основними напрямами інформа-ційної діяльності є одержання, використання, поширення, передача і збере-ження інформації [1]. Одним із напрямків інформаційної діяльності є інформаційний сервіс. Інформаційний сервіс це — діяльність щодо задоволення інформаційних по-треб споживачів [15]. Сучасний інформаційний сервіс ставить на перше місце користувача, як центральну фігуру, навколо якої концентрується вся увага. Це – вияв і мак-симально повне та швидке задоволення його потреб і активізація ролі інфор-маційного працівника як посередника між користувачем і інформацією [14]. Впровадження сучасних технологій як більш оперативного та повного задоволення запитів на інформацію та впровадження нових форм обслугову-вання, сприяє розширенню діапазону послуг, що традиційно надають інфо-рмаційні установи. Ключовим моментом, який відрізняє інформаційний сервіс від більш загального поняття «інформаційна діяльність», є наявність зацікавленого у конкретній інформації споживача та посередника — інформаційного праців-ника, здатного цю інформацію надати [14].
Інші роботи з даної категорії: