066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Експортний потенціал зернової галузі України (ID:185188)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 53
Рік виконання: 2017
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 1.1. Поняття експортного потенціалу як важливої характеристики економічної потужності країни 5 1.2. Роль експортного потенціалу в економічному зростанні України 10 1.3. Державна підтримка експортної діяльності в Україні 13 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА 17 2.1. Оцінка ресурсного потенціалу зернової галузі України 17 2.2. Аналіз динаміки та тенденції розвитку експортного потенціалу зернової галузі 20 2.3. Проблеми і перспективи реалізації експортного потенціалу зернової галузі 25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 30 3.1. Зарубіжний досвід реалізації експортноорієнтованих моделей аграрного сектору 30 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення системи експортної підтримки в Україні 36 3.3. Напрямки покращення та стимулювання експорту зернової галузі в умовах відкритості економіки України 40 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 52
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Одним із важливих пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни є нарощування обсягів експорту та підвищення її експортного потенціалу, однак досі дана дефініція та її основні складові елементи не конкретизовані. Зерновий сектор України є стратегічним сектором економіки країни, яка визначає обсяг пропозиції і вартість основних видів продовольства для населення, зокрема, продуктів переробки зерна і продукції тваринництва; породжує значну частку сільськогосподарських доходів; визначає стан і тенденції розвитку сільських районів; формує валютні доходи країни за рахунок експорту. Зернова галузь є джерелом сталого розвитку більшості галузей сільського господарства і сільськогосподарського експорту фонду країни. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти аналізу експортного потенціалу досліджували багато українських та зарубіжних вчених, зокрема Т. Мельник, К. Селезньова, Є. Талавіра, С. Тимофеєнко, А. Мазаракі. Дослідженням проблеми теорії й практики формування експортного потенціалу зернової галузі України присвячені праці багатьох науковців, зокрема В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, І.В. Буравського, В.І. Власова, П.І. Гайдуцького, В.І. Губенка, С.І. Дем’яненка, Л.В. Діброви, І.В. Кандиби, С.І. Кваші, І.В. Кобути, О.В. Крисального, В.Я. Месель-Веселяк, В.О. Олійника, Л.М.Худолій, О.М. Шпичака та інших вчених. Однак і на сьогоднішній день розгляд головних питань формування експортного потенціалу зернової галузі України виходять на перший план. Метою дослідження є експортний потенціал зернової галузі України. Виходячи з поставленої мети, у роботі поставлені такі завдання: • вивчити суть поняття експортного потенціалу як важливої характеристики економічної потужності країни; • визначити роль експортного потенціалу в економічному зростанні України; • вивчити інструменти державної підтримки експортної діяльності в Україні; • оцінити ресурсний потенціал зернової галузі України; • проаналізувати динаміку та тенденції розвитку експортного потенціалу зернової галузі; • описати основні проблеми та перспективи реалізації експортного потенціалу зернової галузі; • дослідити зарубіжний досвід реалізації експортноорієнтованих моделей аграрного сектору; • надати пропозиції щодо вдосконалення системи експортної підтримки в Україні; • визначити основні напрямки покращення та стимулювання експорту зернової галузі в умовах відкритості економіки України. Об’єктом дослідження є експортний потенціал. Предметом дослідження є особливості формування експортного потенціалу зернової галузі України. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Поняття експортного потенціалу як важливої характеристики економічної потужності країни Основним у зовнішньоекономічних зв’язках країни слід вважати цілеспрямованість на підвищення рівня експорту. Ключова міра впливу експорту у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності держави у міжнародному поділі праці і світовому господарстві визначаються через постачання конкурентоспроможної продукції та послуг; отримання країною іноземної валюти, необхідної для удосконалення та поступового чи повного оновлення економіки, за допомогою сучасних технологічних, технічних та управлінських винаходів, розробок та ідей, оплати вартості необхідних для країни імпортованих товарів. Таким чином, правильне співвідношення експорту та імпорту допоможе досягнути позитивного сальдо платіжного балансу країни. Для того, щоб розкрити поняття «експортний потенціал», необхідно розглянути ключове поняття «експорт». ВИСНОВКИ За результатами матеріалу викладеному у курсовій роботі можливо зробити наступні виводи: 1. Експортний потенціал - це складова економічного потенціалу, яка включає в себе можливість виробляти експортооорієнтовану продукцію зі стандартами відповідності, яка призначена для реалізації за межами митної території країни на умовах грошової оплати. 2. Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту є: сировинний характер та вузька спеціалізація значної частини експорту, недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій, а також не конкурентоспроможність продукції через високий рівень ресурсо- та енерговитратності вітчизняних виробництв. 3. Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави та визначає обсяги пропозиції і вартість основних видів продовольства для населення країни, зокрема продуктів переробки зерна і продукції тваринництва; формує істотну частку доходів сільськогосподарських виробників; визначає стан і тенденції розвитку сільських територій; формує валютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова галузь є джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу і основою аграрного експорту держави. 4. Проведені у другому розділі дослідження показали, що упродовж останніх років Україна зміцнила свої позиції на міжнародному аграрному ринку та розширила канали збуту агропродукції на світовому ринку. Тож довіра до України як аграрного партнера сприятиме в подальшому розвитку внутрішнього виробництва зерна та продуктів його переробки. Новий зерновий сезон відзначатиметься підвищенням міжнародної торгівельної активності. 5. Для того щоб утримувати позиції на міжнародному ринку з продажу зерна важливо не лише виходити на нові канали продажів, а також зберигати і зміцненювати позицій на внутрішньому продовольчому ринку. Вітчизняні виробники повинні постійно вкладати кошти в підвищення ефективності галузі і впроваджувати інноваційні технології для виробництва конкурентоспроможної продукції. 6. Аналіз кращого світового досвіду свідчить, що на сьогоднішній день для країн, які розвиваються та формують власну експортоорієнтовану модель аграрного сектору, не існує універсальної формули ефективності. Виділяють два основних типа експортоорієнтованих моделей: модель забезпечення постійного зростання експорту продукції (послуг) аграрного сектору (Латинська Америка та США); модель забезпечення стійкого експорту (країни ЄС). 7. Фундаментальними інструментами підтримки, характерними для аграрної політики всіх економічно розвинутих країн, є цінове регулювання та експортні субсидії, здатні забезпечити виробникам не тільки достойний рівень життя, але й поступово сформувати конкурентні переваги за рахунок укладання вивільнених коштів у нові технології виробництва та підвищення якості продукції. 8. У третьому розділі запропоновано основні напрямками стимулювання експорту зернової галузі, результатами виконання яких будуть забезпечення збалансованого стану зовнішньої торгівлі України, зниження ризиків, пов’язаних з експортом українських товарів, спрощення умов доступу національних виробників та експортерів до ринків країн світу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращення міжнародного іміджу України тощо. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України від 28 червня 1996 року 2. Господарський кодекс України F436-IV від 16.03.03 р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Митний кодекс України: від 13.03.2012 р. № 4495 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – с. 9–218 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Верховна Рада УРСР; Закон від 16.04.1991 № 959-XII (Редакція станом на 15.09.2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 5. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 6. Алимова О.О. Експортний потенціал України: проблеми та перспективи реалізації / 0.0. Алимова // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. - 2009. -Т. 64, вил. 51,- с. 53-59. 7. Амбросов В. Я. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону // Економіка України. - 2003. - №8. - с. 66-70. 8. Бікулова Д.У., Бондаренко Н.В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку зовнішньоторговельної діяльності регіонів України в контексті поглиблення інтеграційних процесів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=piprp_2014_1_46 9. Верланов Ю.Ю. Передумови формування зовнішньоторговельної політики країни в контексті економічної безпеки / Ю.Ю. Верланов, А.А. Васильєв // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили : зб. наук, праць. -2009. - Т. 64, вил. 51. - с. 53-59. 10. В Україні 2016 року зібрали рекордний урожай зернових. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-2016-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85/a-37148756 11. Гордійчук А.В. Стан формування та перспективи нарощування експортних ресурсів зерна в Україні // Агроінком. - 2004. - №11-12. - с. 56-59. 12. Дугінець Г.В., Кучерявенко Г.В. Показники оцінки рівня розвитку експортного потенціалу регіону / Г.В. Дугінець, Г.В. Кучерявенко // Економічний простір. — 2012. — № 68. 13. Експортні операції - під державну підтримку. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/288245.html 14. Зерно на вагах – прогноз цін до кінця маркетингового року. . [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/248-zerno-na-vagah--prognoz-tsin-do-kintsya-marketingovogo-roku 15. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи / [відп. ред. М. Г. Чумаченко]. — Ін-т екон. пром-ті НАН України. — Донецьк: Юго-Восток, 2003. 16. Інформація щодо валового збору основних сільськогосподарських культур у 2016 р. та стану посіву озимих культур під урожай 2017 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249619933&cat_id=244277212 17. Карасьова Н.А. Світовий досвід реалізації експортноорієнтованих моделей аграрного сектору. [Електронний ресурс] - Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/ 18. Кваша С. М. Експортний потенціал галузей АПК в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС / С.М. Кваша // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. –2012. – № 169. – c. 97–102. 19. Клименко І.В. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. Аналітична доповідь / І.В. Клименко, М.Г. Бугрій, І.В. Ус. - К.: НІСД, 2011. - 19 с. 20. Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностроения / Б.Н. Крыжановский - К.: Наук. думка, 1994. - 351 с. 21. Мазаракі А.А. Управління експортним потенціалом України: [монографія] / [А.А. Мазаракі та ін.]; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2007. - 210 с. 22. Мельник Т.М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т.М. Мельник // Міжнародна економічна політика. - 2008. - № 1-2(8-9). - с. 241-271. 23. Напрями удосконалення бюджетно-податкового регулювання в Україні на засадах імплементації європейського досвіду. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.niss.gov.ua / 2015 content / articles / files / budzhet-47768.pdf 24. Осадча Н.В. Системне уявлення щодо регуляторного митного режиму в умовах глобалізації зовнішньоекономічної діяльності / Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – с. 134 – 145. 25. Осовська Г.В. Економічний словник / [Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський]. - К. : Кондор, 2006. - 356 с. 26. Рекордний експортний потенціал зернових може зберегтись в поточному сезоні. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/rekordnij-eksportnij-potencial-zernovih-moze-zberegtis-v-potocnomu-sezoni 27. Ризики і загрози економічній безпеці України у 2015-2016 рр. та механізми їх мінімізації. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.niss.gov.ua / content / articles / files / ruzuku_zagrozu1-bab4e.pdf 28. Розвиток експортного потенціалу малих та середніх підприємств як чинник компенсації втрати традиційних зовнішніх ринків збуту. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www.niss.gov.ua / content / articles / files / eksportniy_potensial-69e44.pdf 29. Розсоха В.В. Управління економічними ризиками в енергозбутовій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Розсоха В.В. - Харків, 2004. - 22 с. 30. Селезньова К.В. Обґрунтування факторів впливу на розвиток експортного потенціалу машинобудівного підприємства / К.В. Селезньова. // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - № 45. - С. 102. 31. Сиваненко Г.П., Торопков В.М. Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції / Г.П. Си- ваненко, В.М. Торопков. «Актуальні проблеми економіки». № 173, 2015. - с. 64-70. 32. Солоха Д.В. Теоретико-методичні основи оцінки рівня інноваційного потенціалу промислового регіону / Д.В. Солоха // Економіка розвитку. - 2010. - № 4. - с. 42-44. 33. Стан розвитку АПК. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=1218 34. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіонал істика: [навч. посібник] / Д.М. Стеченко. - К.: Вікар, 2002. - 374 с. 35. Талавіра Є.В. Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації / Є.В. Талавіра // Ефективна економіка. - № 9. - 2014. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3355. 36. Тимофеєнко С.А. Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області) / С.А. Тимофеєнко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - с. 77-84. 37. Толмачев А.В. Экономические инструменты инвестиционного регулирования региональных аграрных рынков / А.В. Толмачев, В.Н. Варфоломеев, О.Д. Спиркин. - М. : Экзамен, 2009. - 172 с. 38. ТОП-5 країн-імпортерів українських зернових. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/top-5-krain-importeriv-ukrainskih-zernovih 39. Українські компанії можуть безмитно експортувати зерно жовтої кукурудзи до Кенії. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-kompanii-mozut-bezmitno-eksportuvati-zerno-zovtoi-kukurudzi-do-kenii 40. Фомічова К.Б. Тенденції розвитку зернового ринку України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.onaft-fie.com/journal/vol9iss1/4.Fomicheva.pdf.pdf 41. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. - К.: Ун-т «Україна», 2005. – 245 с. 42. Экспорт зерна в 2016 году принес Украине свыше $6 млрд. [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://elevatorist.com/novosti/3659-eksport-zerna-v-2016-godu-prines-ukraine-svyishe-6-mlrd 43. Hanrahan C.E. Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress [Text] / Hanrahan C.E. // Congressional Research Service. - 2013. - June 18. - Р 12-13. 44. Samarina, I. (2015). Yak svit vplyvaie na rynok zernovykh v Ukraini (Vol. 5). Ahrobiznes sohodni. 45. Офіційний сайт Державної служи статистики України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: - http://www.ukrstat.gov.ua 46. Офіційний сайт Підтримки українського експорту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua 47. Офіційний сайт Державної митної служби України - режим доступу: http://www.customs.gov.ua 48. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України - режим доступу: mfa.gov.ua/ 49. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - режим доступу: www.me.gov.ua 50. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України - режим доступу: sfs.gov.ua/ 51. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України - режим доступу: www.minagro.gov.ua/