0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бюджетування (ID:178553)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 22
Рік виконання: 2016
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
1. На основі представленої інформації скласти бюджет продажу продукції за другий квартал за формою, наведено в додатку 1. Загальні обсяги реалізації продукту А і продукту Б визначаються, виходячи з представленої питомої ваги продажу цих продуктів у загальному обсязі реалізації підприємства "Нарус". 2. Виходячи з визначених обсягів продажу продуктів А та Б, а також розміру доходу, який передбачається отримати, а також затвердженої на підприємстві розрахункової політики, необхідно визначити графік погашення дебіторської заборгованості покупцями продукції. При визначенні величини надходжень від покупців за місяцями треба враховувати дебіторську заборгованість, яка існує на початок звітного місяця. 3. На основі бюджету продаж складається бюджет виробництва, мета якого - розрахувати обсяги виробництва різних видів продукції, виходячи з планових обсягів продажів (результатів розрахунку попереднього бюджету) і цільового залишку запасів готової продукції. 4. Бюджет виробництва є основою для складання бюджету закупки сировини для виробництва продукції, в якому визначаються потреби в сировині й матеріалах для виробництва запланованої кількості продукції. Його складають, виходячи з даних про планові цехові обсяги випуску (попередній бюджет) по всій номенклатурі продукції та нормативів витрат сировини на одиницю продукції кожного найменування. 5. Як і розглянутий вище бюджет витрат основних матеріалів, бюджет прямих трудових витрат базується на даних бюджету виробництва і нормативах витрат праці основних робітників на виготовлення кожного виробу. Окремо плануються витрати на соціальні заходи - нарахування ЄСВ (загальний розмін нарахувань дається у завданні). Дані формуються як в натуральних одиницях (нормо-годинах), так і в грошовому вираженні, за нормативними ставками заробітної платні. При розрахунку графіку погашення кредиторської заборгованості з основними робітниками необхідно враховувати, що в розряд такої заборгованості не входить заборгованість підприємства по здійснених нарахуваннях перед Пенсійним фондом та фондами соціального страхування, які є додатковими витратами підприємства. 6. Бюджет накладних витрат представляє дані щодо виробничих накладних витрат підприємства, які будуть понесені на виробництво запланованої кількості готової продукції. Номенклатура статей накладних витрат (це відноситься і до невиробничих накладних витрат) для цілей бюджетування визначається особливостями діяльності компанії, а також аналітичними і контрольними потребами керівництва. Керівництвом також встановлюються бюджетні ставки їх розподілу, виходячи з аналізу факторів, що впливають на виникнення і розмір накладних витрат. У завданні всі виробничі накладні витрати розділені, виходячи із залежності їх розміру від зміни обсягів виробництва продукції – постійні й змінні. У завданні передбачається розрахунок розміру змінних накладних витрат, виходячи з трудомісткості (тис. нормо/год.) виробничої програми (показник бюджету витрат на оплату праці) та бюджетної ставки витрат, розрахованої на 1 нормо/год. 7. Розрахунок калькуляції виробничої собівартості реалізованої готової продукції за період, що аналізується, передбачає визначення величини виробничих витрат, які можуть бути віднесені на фінансовий результат діяльності підприємства за період. При визначенні собівартості реалізованої продукції за період використовується метод ФІФО, тобто метод оцінки запасів, який базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), при вибутті оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. 8. При розрахунку показника змінних невиробничих накладних витрат (бюджет комерційних та адміністративних витрат) у завданні встановлюється залежність цих витрат від обсягу реалізованої продукції (бюджет продаж) і бюджетної ставки витрат, розрахованої на одиницю продукції. При складанні бюджету комерційних та адміністративних витрат треба враховувати обмеження відносно грошової складової таких витрат та її подальшого використання при складанні бюджету руху грошових коштів. 9. Бюджет доходів та витрат є документом, що показує, яким чином планова операційна діяльність компанії приведе до формування фінансового результату планового періоду. Визнання виручки (і, як наслідок цього, прибутку) звичайно базується на принципі нарахування, що означає її відображення у момент виникнення прав на отримання грошових коштів або зобов'язань їх виплатити. Момент цей не завжди співпадає з моментами надходжень і виплат грошових коштів. Крім того, деякі статті бюджету є не грошовими витратами, наприклад, амортизація, які не відображаються у бюджеті руху грошових коштів, але повинні бути враховані при формуванні фінансового результату періоду. Відзначимо також, що в бюджет доходів та витрат включається бухгалтерська реалізація (без ПДВ) і витрати основних ресурсів, що відносяться до цього обсягу продажів. Відомості для складання бюджету надходять з наступних документів: - виручка – з бюджету продажів; - виробничі витрати на бюджетні продажі – з бюджету виробничої собівартості реалізованої продукції; невиробничі витрати – з бюджету адміністративних і комерційних витрат. При розрахунку бюджету доходів і витрат необхідно також враховувати відсотки за кредит, які планує сплатити підприємство в разі використання наданою кредитною лінією. Кредитна лінія використовується тільки у випадку, коли остаток грошових коштів на рахунках підприємства є меншим ніж це передбачено обліковою політикою підприємства. 10. При розробці бюджету руху грошових коштів важливо розрізняти моменти, коли виникає право одержати (або зобов'язання заплатити) грошові кошти, і моменти їх реального отримання (або виплати). У бухгалтерському обліку загальноприйнятим є принцип нарахування, відповідно до якого виручка визнається не в момент надходження грошових коштів, а в момент фактичного здійснення операції (отримання або відвантаження товарів). Тому в звіті про прибутки і збитки та бухгалтерському балансі найчастіше бувають відображені саме права отримання або виплати засобів, тоді як в бюджеті про рух грошових засобів – реальні надходження або виплати. Тому для заповнення бюджету руху грошових коштів використовують показники, які відображено в графіках погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також бюджетах накладних витрат. Для розробки бюджету руху грошових коштів Також потрібні наступні відомості: - для розробки графіка платежів необхідна інформація про те, які витрати не впливають на грошовий потік (наприклад, амортизація, доходи і витрати майбутніх періодів); які платежі відносяться до того ж періоду, в якому нараховуються (наприклад, орендна плата), які – в наступному (наприклад, заробітна плата з відрахуваннями, податки), а які – авансом; - для визначення доходів від продажів слід знати величину дебіторської заборгованості на початок періоду та її зміну за плановий період.- за наявності достовірної статистики слід враховувати і середньостатистичний відсоток безнадійних боргів покупців; - для визначення сум платежів в оплату закупівель слід знати величини кредиторської заборгованості і запасів на початок періоду і їх зміни за період. - для підготовки бюджету руху грошей слід знати розподіл платежів і надходжень по місяцях, тижнях або днях усередині періоду. При розробці бюджету руху грошових коштів спочатку «розставляються» по кліткахперіодах найважливіші платежі, терміни яких відомі наперед, – йдеться про податки, повернення кредитів, виплати найкрупнішим постачальникам, і т.п. Решта витрат планується «за залишковим принципом»; - для оцінки реальних платіжних можливостей організації слід знати плановий залишок вільних грошових коштів на початок планованого періоду. Звичайно його величина (хоча б приблизно) буває відома до кінця поточного періоду. При розв'язанні завдання необхідно враховувати, що податок на прибуток сплачується за результатами кварталу, тобто в бюджеті руху грошових коштів вказується тільки податок на прибуток за перший квартал. 11. Бюджети складаються за формою, наведеною в Додатку. Завдання студентам На підставі наведених нижче даних скласти основний бюджет для підприємства «Нарус» за другий квартал 200_р. Умови складання бюджету 1 Ціна товару, грн./од. - товар А - товар Б 4,0 4,5 Питома вага окремих товарів у загальному обсязі реалізації - товар А - товар Б 33% 67% Умови розрахунків з покупцями за реалізовану продукцію: - кошти, що поступають у місяці продажу - кошти, шо поступають у наступному місяці - не поступають протягом аналізованого періоду (прострочена дебіторська заборгованість) 60% 35% 5% Дебіторська заборгованість на 1 квітня з урахуванням безнадійних боргів та перехідних залишків 65000 Залишки запасів на складі на 1 квітня - Керівництво підприємства вважає, що кінцеві залишки готової продукції на складі повинні складати: Від обсягу продажів на наступний місяць 7% Для виробництва обох видів продукції використовується один вид сировини за ціною, грн./кг: Технічні норми витрат сировини складають: На товар А (кг/шт) На товар Б (кг/шт) 2,0 0,5 0,7 Керівництво підприємства вважає, що на кінець кожного місяця вно повинне мати складські залишки сировини в обсязі _ від потреб наступного місяця 20% Оплата закупівель виконується таким чином: - оплачується в місяць закупівлі - кредиторська заборгованість за сировину погашається в наступному місяці 65% 35% Кредиторська заборгованість постачальникам сировини на 1 квітня склала, грн. 45000,0 Норма трудомісткості одиниці продукції складає: Товар А, нормо-год/од Товар Б, нормо-год/од 0,1 0,1 Ставка оплати праці, грн./нормо-год. 3,0 Витрати на пенсійне і соціальне старахування, 37,3% Виплата заробітної плати здійснюється таким чином: - платиться в поточному місяці (аванс) - платиться в наступному (залишок заробітної плати) 70% 30% Кредиторська заборгованість по заробітній платі на 1 квітня складає, грн.: 7500,0 Виробничі витрати: - змінн частина виробничих витрат складає, грн. на 1 нормо-год. трудомісткості виробничої програми: А Б 5,2 4,2 - постійна частина виробничих витрат рівна (грн. в місяць): Ця сума включає __грн. амортизаційних відрахувань, які не призводять до зменшення грошових коштів підприємства 14000 5000 Адміністративні і комерційні витрати: - змінна частина адміністративних і комерційних витрат складає на одиницю проданих товарів: Товар А, грн. Товар Б, грн. - постійна частина адміністративних і комерційних витрат складає, грн. в місяць: У цю суму входить амортизація будівель, складських приміщень і устаткування, яка не приводить до зменшення грошових коштів, грн. 0,6 0,2 1850,0 200,0 Підприємству відкрита в банку кредитна лінія, що дозволяє одержувати позики в розмірі не більш___ грн. в квартал 250000 Мінімальний залишок грошових коштів в касі і на рахунку підприємства повинен складати, грн. 15000 Всі позики виконуються на початку поточного місяця, а виплата відсотків за кредит з розрахунку __% у рік виконується на початку в поточному місяці 10% У травні акціонерам повинні виплатити дивіденди у сумі, грн. 25000 Планується закупівля устаткування з виплатами: - у червні, грн. - у липні, грн. 175000 - Залишок грошових коштів на 1 квітня склав (грн.) (відповідає мінімальному розміру грошових коштів в касі і на рахунку підприємства) Обсяг продажу продукції, тис.од. - квітень - травень - червень - липень 30 25 25 35 Податок на прибуток за 1 квартал, % 18
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову